Krea

Är fast eller rörlig ränta bäst för mitt företag?

2023-01-24

Räntan på ditt företagslån påverkas delvis av externa faktorer, såsom det makroekonomiska läget, men även interna faktorer vad gäller företagets ekonomi samt upplägg av lånet.

Faktorer som påverkar räntan

Externa faktorer som påverkar räntan på företagslån avser främst det makroekonomiska läget. Räntan är i stor utsträckning kopplad till riksbankens styrränta. Du kan se senaste styrräntan på riksbankens webbplats. Vanligtvis kan ingen bank erbjuda dig en räntesats under styrräntan och det är vanligt att även dom största företagen har ett påslag på en till flera procentenheter.

Utöver riksbankens styrränta påverkas ditt företag även av det ekonomiska läget i din industri. Upplever hushåll ekonomiska svårigheter leder det oftast till att det konsumeras mindre sällanköpsvaror. För byggföretag som söker företagslån till renoveringar eller för en handlare som säljer sällanköpsprodukter kan detta komma att innebära att banker, i stor utsträckning, får en mer pessimistisk syn på just denna industri.

Företagets ekonomi påverkar räntan på företagslån på så sätt att banken utvärderar hur sannolikt det är att företaget kan återbetala krediten. Det är absolut möjligt att få ett företagslån trots betalningsanmärkningar och det är inte ovanligt att man jobbar med små marginaler. Däremot är det viktigt att kunna redogöra hur man har råd med löpande räntebetalningar samt att kunna amortera lånet på 2-5 år.

Upplägget av ditt företagslån avser vilka säkerheter banken får och om ni har fast eller rörligt ränta på företagslånet. Om företaget inte kan återbetala företagslånet, så kommer banken försöka avyttra säkerheterna och på så sätt få en delvis återbetalning. Ett företag kan använda lös egendom som säkerhet, genom att skapa en s.k. företagsinteckning, alternativt används ofta säkerhet i form av fastighetspant (om ni t ex äger en industrifastighet). För mindre belopp kan ett personligt borgensåtagande vara tillräckligt som säkerhet. Det finns även garantier som bankerna kan få från t ex europeiska investeringsfonden, där dessa institut står för en del av säkerheten - denna typ av företagslån kallas också EU-Lån.

Räntan påverkas också av om räntestrukturen på företagslånet är fast eller rörlig. I de fall bolaget har avtalat en fast ränta påverkar eventuella räntehöjningar från riksbanken inte räntan på lånet. Däremot blir räntesatsen oftast högre när man låser in räntan för företagslånet på längre sikt. Om ni har rörlig ränta, innebär det att bankerna använder en referensränta (till exempel 30 dagars STIBOR) och justerar er räntesats baserat på om referensräntan har ökat eller inte.

Finns det fast och rörlig ränta på företagslån?

Ja, även företagslån kan tecknas med fast eller rörlig räntesättning. Det finns fyra olika typer av räntesättning som banker för företagslån använder sig av.

Fast ränta på företagslån innebär att du alltid betalar samma räntesats, oavsett om riksbanken justerar styrräntan. Det är ett vanligt upplägg bland vissa kreditmarknadsbolag och t ex också för dom flesta avtal för företagsleasing. I takt med att du betalar tillbaka krediten (dvs. gör amorteringar) minskar räntebetalningarna successivt, men den faktiska räntesatsen är fortsatt densamma. Även kreditgivare som använder sig av ett Crowdfunding modell använder en liknande metod när dom sätter räntan. När investeringsprojektet görs tillgänglig digital till Crowdfunding platforms investerare bestäms en ränta som sedan är fast under löptiden.

Exempel på långivare med en fast ränta är Funding Partner, Froda.

Fast avgift på företagslån innebär att du alltid betalar samma avgift. Avgiften sätts baserat på det initiala lånebeloppet - t ex för ett lånebelopp om 200 000 kr, kan en fast avgift vara 2 000 kr / månad. Avgiften är därmed densamma även när du endast har 100 000 kr utestående. Det gäller därför att se över avtalen för lån löpande och säkerställa att ni inte betalar för mycket för krediten. Fast avgift är ett vanligt upplägg bland finansbolag och liknar till viss utsträckning även hur factoring-avtal fungerar. Fast avgift är mer lämpligt för upphandling av kredit med en kort tidsfrist.

Exempel på långivare med en fast avgift är Qred, OPR Finance, Eurofinans.

Fast ränta med rätt för justering innebär att banken visserligen sätter en fast ränta men tillhandahåller sig rätt för justeringar genom villkoren. Justeringen kan genomföras om förutsättningar som har legat till grund för kreditgivarens beräkning av räntesatsen har förändrats. Det innebär i praktiken till exempel att kreditgivaren kan justera räntesatsen om styrräntan höjs eller om kreditgivaren drabbas av andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Exempel på långivare med en fast ränta med rätt för justering är Marginalen Bank.

Rörlig ränta på företagslån innebär att din ränta sätts baseras på en referensränta. En vanlig referensränta är STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) eller den nyare varianten SWESTR (Swedish krona Short Term Rate). Referensräntan avser korta löptider och kan därmed förändras relativt kraftigt på kort tid. Det är oftast så att man tecknar ett avtal som säger “Referensränta + 6%”, vilket innebär att den faktiska räntesatsen sätts vid utbetalningsdatum. Därefter kan räntan justeras under olika tidsintervaller, t ex på årlig basis, men den kan även vara fast under löptiden.

Exempel - STIBOR är 2.22% vid utbetalningsdatum och ert avtal indikerar STIBOR + 6.5%. I detta fall sätts den rörliga räntan på ert företagslån till 8.72%

Rörlig ränta på företagslån är ett vanligt upplägg för flera kreditmarknadsbolag och används oftast vid lite större företagslån om 2-30 Mkr.

Exempel på långivare med en rörlig ränta som är fast under löptiden är DBT.

Vad är snittränta på ett företagslån, fastighetslån, factoring och företagsleasing?

Räntan på ett företagslån varierar kraftigt. Den avgörs till stor del av löptiden - där kortare löptider och krediter oftast utgör en mycket större risk för långivaren och även säkerhetsstrukturen. Generellt kan man dock anse en ränta mellan 4% - 30% per år som vanligt förekommande.

Räntan varierar också starkt beroende på produkt:

  • Företagslån ränta: Räntan för företagslån varierar oftast mellan 4% - 30% per år. En kortare finansiering på några månader kan vara dyrare men har fördelen att man oftast kan lösa ut krediten i förtid utan extra kostnad. En storbank kan visserligen erbjuda företagslån med låg ränta runt 4-5%, men oftast kräver banken att företaget betalar en ränteskillnadsersättning om man löser avtalet i förtid.
  • Fastighetslån företag ränta: Räntan för fastighetslån varierar oftast mellan 4% - 15% per år. Ränta vid fastighetslån för hyresfastigheter är lägre, då intäkterna från driftnetton i regel brukar täcka räntebetalningar och amorteringar. Det handlar oftast också om lägre belåningsgrader om upp till 50% av fastighetens värde. Räntan för fastighetslån blir då lägre. För kortsiktiga fastighetslån och t ex projektbaserade finansieringar är räntan för fastighetslån oftast mellan 8%-12%.
  • Företagsleasing kostnad: Ränteersättningen för företagsleasing innefattar oftast endast månadsavgiften. Många leasingbolag visar inte tydligt upp räntekostnaderna, men dessa ligger oftast runt 7-12%. Kostnaden kan dock i vissa avtal och för särskilda objekt även vara högre. Utöver räntekostnaden behöver man också tänka på att företagsleasing oftast kräver att bolaget tecknar en försäkring, och på så vis blir totalkostnaden i många fall lika stor som för ett företagslån. Leasingobjektet kan också ha en påverkan på ränte- och försäkringskostnaden, där leasing av ett standardobjekt, t ex en grävmaskin, oftast innebär en förhållandevis låg kostnad.
  • Factoring kostnad: Kostnaden för factoring innefattar oftast enbart den provision man betalar per faktura. Kostnaden för Factoring är då oftast mellan 0.5%-2% för en faktura med 30 betaldagar. När man utvärderar totalkostnaden för factoring ska man dock också räkna in eventuella extra kostnader, såsom avgifter för fakturahantering eller limitavgifter. När man räknar ut kostnaden för factoring mot en ränta, så motsvarar kostnaden oftast en ränta mellan 6%-20%. Kostnaden för factoring är generellt sett lägre om man säljer hela kundreskontran (dvs. alla fakturor) jämfört med att sälja enskilda fakturor.

Vad är bäst för mitt företag?

Alla företag har olika förutsättningar. När du väljer mellan fast eller rörlig ränta på ditt företagslån eller leasingavtal bör du primärt tänka på att ha tillräcklig marginal för att eventuella räntehöjningar inte ska få så stor inverkan på företagets lönsamhet

Till exempel är det vanligt för fastighetsbolag att finansieringskostnader utgör en stor del av kostnadsbasen. Det är då oftast fördelaktigt att välja en fast ränta på för fastighetslån, även om det är få aktörer som kan erbjuda detta. Detsamma gäller även för andra industrier med förhållandevis hög skuldsättningsgrad.

Genom Krea kan du få tillgång till flera finansieringsförslag för ditt företag på företagslån, factoring, fastighetslån och företagsleasing. Du har möjlighet att få förslag med fast ränta eller rörlig ränta och kan sedan välja det upplägg som passar dig bäst.

Processen är både enkel och tidseffektiv. Läs mer om företagsfinansiering på Krea:

Företagslån för aktiebolag

Företagslån för enskild firma

Uppdaterad 2023-05-31