Krea

Inventarier

2020-07-28

Definition

Inventarier är inköp som ska användas under en längre tid inom företaget. Med andra ord ska inventarier inte säljas vidare. Vad som anses som en inventarium är reglerad i lag enligt Inkomstlagen. Däremot finns det inte fullständigt begrepp, utan det finns olika slags inventarier. Företag kan även använda leasing av inventarier för att få tillgång till maskiner och utrustning.

Olika slags inventarier

Inventarier fördelas in på två kategorier: förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial och anläggningstillgångar. Nedan går vi igenom vardera av dessa.

Förbrukningsinventarier

Ett förbrukningsinventarium är inventarier som har en maximal livslängd på 3 år och vara av mindre värde. Ett förbrukningsinventarium ska alltså inte finnas i verksamheten för stadigvarande bruk. Förbrukningsinventarier kallas också för korttidsinventarier.

Det maximala värdet för ett förbrukningsinventarium är 22 000 kr, vilket är ett halvt prisbasbelopp exklusive moms. Prisbasbeloppet bestäms av Skatteverket och du kan hitta mer information om det på deras hemsida.

Kostnaden för ett förbrukningsinventarium skrivs inte av, som med andra tillgångar, utan kostnadsförs direkt i resultaträkningen som en kostnad. Även detta är enligt Skatteverkets riktlinjer för bokföring av inventarier.

Exempel på förbrukningsinventarier är:

  • Hyllor
  • Skåp
  • Dammsugare

Förbrukningsmaterial

Inventarier som har en även mindre livstid än förbrukningsinventarier kallas för förbrukningsmaterial. Dessa ska enligt riktlinjer vara av obetydligt värde och ha en kortare livslängd än 1 år.

Exempel på förbrukningsmaterial är:

  • Glödlampor
  • Toalettpapper
  • Papperspåsar

Anläggningstillgångar

Inventarier med livslängd över 3 år kallas för anläggningstillgångar.

Till skillnad från förbrukningsinventarier så ska kostnaden för anläggningstillgångar bokföras genom årliga avskrivningar. Beroende på vilken livslängd som anläggningstillgången så blir den årliga kostnaden alltså olika. Detta kallas för att göra planmässiga avskrivningar - eftersom man skriver av tillgången enligt plan.

Vissa bokföringsprogram har funktionaliteter som tillåter en automatiserad avskrivning av tillgångar.

Utöver detta ska man skriva av anläggningstillgångar med skattemässiga avskrivningar när man gör ett årsbokslut eller eller årsredovisning. Man kan då välja mellan räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning.

Exempel på anläggningstillgångar kan vara:

  • Större maskiner som bygg- och grävmaskiner
  • Bilar och andra fordon och transportmedel
  • Datorer

Immateriella tillgångar

Till stadigvarande inventarier räknas också immateriella tillgångar som t.ex. patenter och andra licenser. Detta är också reglerat i Inkomstlagen.

Immateriella tillgångar skrivs av på samma sätt som materiella anläggningstillgångar, men kan ofta ha en längre livslängd då de inte utsätts för slitage på samma sätt.

Inventarie eller lagertillgång?

En inventarie definieras enligt Inkomstlagen som ett inköp som innehas för stadigvarande bruk hos ett företag. En lagertillgång, däremot, är tillgångar som är avsedda för omsättning eller förbrukning. Så även om ett företag säljer datorer, men även själv använder datorer i sin verksamhet, så är det i slutändan avsikten med innehavet som avgör om det ska klassas som ett inventarium eller som en lagertillgång.

Ett annat exempel är ett företag som säljer bilar. Om företaget istället för att sälja en bil, börjar hyra ut den istället, så ska bilen flyttas från att vara en lagertillgång till att vara ett inventarium.

Uppdaterad 2023-05-31