Krea

Kassaflödesanalys

2020-05-26

Definition

En kassaflödesanalys visar förändringen i ett företags likviditet för en viss period. Likviditeten innebär företagets inbetalningar minus utbetalningar. Ett äldre begrepp för kassaflödesanalys är finansieringsanalys.

Få en överblick över företagets finansiella styrka

Genom en kassaflödesanalys får du en överblick över hur pengar flödar in och ut i ditt företag. Det är ett verktyg för både intern styrning och kostnadskontroll. Men det är också ett kommunikationsmedel för externa intressenter som investerare och aktieägare för att visa vilken finansiell styrka som företaget har.

Även långivare tittar nära på kassaflödesanalysen. När du ansöker om företagslån eller annan kredit så är det då extra viktigt att du visar att du har ett starkt kassaflöde. Långivare är framför allt intresserade av företagets återbetalningsförmåga. Det är därför klokt att visa att du kommer att ha en positiv likviditet över tid.

Kassaflödesanalysen och resultaträkningen

Till skillnad från resultaträkningen så visar kassaflödesanalysen de faktiska in- och utbetalningarna för verksamheten. En resultaträkning beräknar skillnaden mellan intäkter och kostnader. Där ingår bokföringsmässiga poster som avskrivningar och nedskrivningar av tillgångar och inventarier. Dessa poster justerar man för att få fram kassaflödesanalysen.

Kassaflödesanalysens olika delar

Kassaflödesanalysen delas upp i 3 delar:

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten - Detta är den vanligaste kassaflödesanalysen och det är ofta den man syftar till hos mindre företag.
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten - Visar kassaflödet från förvärv och avyttringar från tillgångar.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten - Visar kassaflödet från nyemissioner, lån, utdelningar, amorteringar, koncernbidrag, med mera.

Krav för vissa företag

För mindre företag är det inget krav att lämna en kassaflödesanalys i årsredovisningen. Däremot är det ett krav om företaget uppfyller minst två av tre följande kraven under båda av de två senaste räkenskapsåren:

  • Medelantalet på anställda har överstigit 50 personer
  • Den redovisade balansomslutningen har överstigit 40 miljoner kronor
  • Den redovisade nettoomsättningen har överstigit 80 miljoner kronor

Vissa företag räknas alltid som stora företag: försäkringsföretag, värdepappersbolag, kreditinstitut och företag som har sina andelar noterade på en börs eller någon annan reglerad marknad.

Gör en kassaflödesanalys

Om du behöver hjälp med att göra en kassaflödesanalys kan du använda dig utav Kreas mall för likviditetsbudget. Här kan du lätt fylla i in- och utbetalningar månad för månad. Om du har ett företag med många transaktioner kan du istället använda dig utav ett bokföringsprogram som kan hjälpa dig att göra kassaflödesanalyser automatiskt.

Uppdaterad 2021-10-29