Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Integritetspolicy

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 18 januari 2024

Inledning

När du anlitar oss för låneförmedling är Krea Technology AB org. nr. 559173-2895, Valhallavägen 60, 114 27 Stockholm, personuppgiftsansvarig. Det innebär att Krea Technology ansvarar för alla personuppgifter som vi hanterar gällande dig. Dessa uppgifter delas sedan med utvalda långivare, vilket innebär att även de blir ansvariga för dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss och behandlingen av dina personuppgifter ska ske säkert. Krea Technology behandlar dina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, General Data Protection Regulation (GDPR) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och övriga gällande dataskyddsregler.

Den här Integritetspolicyn förklarar hur Krea Technology samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att du ska förstå hur dina personuppgifter behandlas rekommenderar vi att du läser Integritetspolicyn noggrant innan du använder tjänsten låneförmedling (”Tjänsten”). Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Du når oss på kundservice@krea.se.

Vi vill särskilt fästa din uppmärksamhet på att Krea Technology spelar in all telefonkontakt med dig för att säkerställa och dokumentera eventuella överenskommelser och eventuella samtycken för att kunna fullgöra vår tjänst i enlighet med 6 1b i Dataskyddsförordningen. Inspelningarna sparas så länge de är nödvändiga för att kunna utreda fel eller eventuella bedrägerier, tills kundförhållandet upphört eller då vi inte längre har en skyldighet enligt lag att behålla uppgifterna.

Allra sist i policyn kan du läsa mer om dina rättigheter. Här finns också information om var dina personuppgifter lagras geografiskt.

Har du frågor eller känner dig missnöjd med något vill vi gärna hjälpa dig. Du kan alltid vända dig till vår klagomålsansvarig på cf@krea.se Du kan också vända dig till Datainspektionen.

Till dig som ännu inte är kund

Direktmarknadsföring

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Likt andra företag, har vi ett intresse av att marknadsföra oss och våra produkter till personer som är- eller vill bli kunder hos oss. Därför behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att marknadsföra vår tjänst. Det personuppgifter som är föremål för behandling rör sig t.ex. om företagsnamn, postadress samt telefonnummer på personen som söker lån för företagets räkning. Vi hämtar även in uppgifter både från offentliga källor som t.ex. Skatteverket, Bolagsverket och från enskilda adressleverantörer.

Om du själv angett e-postadress eller telefonnummer i syfte att få marknadsföring från oss genom t.ex. e-post eller SMS gäller motsvarande för dessa uppgifter.

Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett “berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter. Du har alltid rätt att motsätta dig marknadsföring från oss.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte uppgifterna med någon annan än de som hjälper oss med marknadsföringen som till exempel posten.

Vill du inte ha fortsatt direktmarknadsföring från oss kan du kontakta kundservice@krea.se eller ringa oss på 08-55108262 och be om hjälp med att lägga in en spärr.

Till dig som är kund hos oss eller vill bli kund hos oss

Ingå- och fullgöra avtal om förmedling av kredit (lån)

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

För att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att du ska kunna bli kund hos oss så måste vi behandla några av dina personuppgifter. Vi gör det för ändamålet att kunna ingå- och fullgöra avtal och med stöd av det lagen kallar just fullgörande av avtal. T.ex. behöver vi ditt personnummer för att kunna bekräfta din identitet med BankID.

Om du väljer att inte lämna uppgifterna har vi inte möjlighet att hjälpa dig med att förmedla din låneansökan.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med ansökan kommer vi även att hämta finansiell information från externa parter som till exempel en kreditupplysning eller information om eventuell nuvarande sanktionering eller övrig klassning av högrisk (PEP/RCA).

Automatiserat beslutsfattande

När du väljer att bli kund hos Krea Technology och därmed ingår avtal om låneförmedling kommer Krea Technology att utföra en automatisk filtrering av dig. Det betyder att den information som du har lämnat och den information som vi hämtar genom en kreditupplysning om ditt företag och eventuellt dig om du anger dig själv som borgensman, ligger till grund för bedömningen om vilka av våra samarbetspartners som kan ge ditt företag ett erbjudande om en kredit. Filtreringen är alltså nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi har ingått med dig.

Automatiserat beslutsfattande innebär att Krea Technology i vissa fall inte lämnar din ansökan vidare till vissa kreditgivare, exempelvis då enskilda kreditgivare inte beviljar sökt kredit på det aktuella underlaget. Du har rätt att i vissa fall begära en manuell beslutsprocess, kontakta Krea Technologys Kundservice i sådant fall.

Du kan även vända dig till respektive kreditgivare om du har frågor om kreditgivarens personuppgiftsbehandling.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi kommer att dela med oss av dina uppgifter till de kreditgivare vi samarbetar med.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar uppgifterna så länge du är kund samt en viss tid därefter (upp till 60 månader efter det att vårt kundförhållande avslutats). Vårt kundförhållande sträcker sig 60 dagar efter att du skickat in din ansökan, med hänsyn till ledtider för ansökningsprocess och eventuell kommunikation med dig.

Direktmarknadsföring

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Likt andra företag, har vi ett intresse av att marknadsföra oss och våra produkter till personer som är kund hos oss eller som vi tror har ett intresse av att bli kund hos oss. Därför behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring.

Vi tror även att du har ett intresse av att få relevanta erbjudanden från våra samarbetspartners och kommer därför att förmedla erbjudanden som vi bedömer är relevanta för dig.

De uppgifter som används i förberedelserna inför och i själva marknadsföringen har vi fått från dig och är till exempel ditt namn och organisationsnummer samt ditt telefonnummer och din e-postadress.

Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett “berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter. Du har alltid rätt att motsätta dig marknadsföring från oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter så länge du är kund och en viss tid därefter (upp till 60 månader efter det att vårt kundförhållande avslutats). För dig som har valt att prenumerera på våra nyhetsbrev så sparar vi dina uppgifter tills du väljer att avsluta prenumerationen.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi delar uppgifterna endast med de som hjälper oss med marknadsföringen som till exempel posten eller med utvalda samarbetspartners.

Vill du inte ha fortsatt direktmarknadsföring från oss kan du kontakta Kundservice@Krea.se eller ringa oss på 0855108262 och be om hjälp med att lägga in en spärr.

Reklamspärr

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Om du meddelat att du inte vill ha vår marknadsföring måste vi kunna tillmötesgå din begäran, och då behöver vi spara dina personuppgifter i vår spärrlista (annars kan vi inte hålla koll på att just du inte vill ha vår reklam i fortsättningen).

Av respekt för din integritet kommer vi inte att kontrollera att uppgifterna är aktuella så du måste själv komma ihåg att uppdatera uppgifterna om du till exempel flyttar. Vi behandlar uppgifterna med stöd av att vi genomför en rättslig förpliktelse.

Om du inte vill finnas med i vår spärrlista så anmäl dig istället till NIX Adresserat.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna så länge det är relevant dvs. så länge vi måste säkerställa att vi inte behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Databehandlare

Krea Technology använder sig av databehandlare, så som Google Analytics, för att undersöka kundbeteenden och trafikanskaffning i anslutning med marknadsföring och kampanjer. När du identifierar dig med BankID skickar vi in ett användar-ID, företags-ID och ett lån-ID till Google Analytics som tredje-part inte kan använda för att identifiera dig eller ditt företag. Detta gör vi för att förbättra spårningen mellan olika enheter och kundens upplevelse av vår tjänst. Dessa databehandlare kan använda sig av cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter. Detta innehåller, men är inte begränsat till, enhetens skärmstorlek, enhetstyp, webbläsarinformation, geografisk plats och besökta urler (endast på Kreas hemsida). Vare sig användaren loggar in med BankID på Kreas plattform eller ej så lagras information om användarens session i en pseudonymiserad användarprofil. Databehandlaren, eller annan tredje-part, har inte möjlighet att identifiera användaren med hjälp av informationen som vi samlar in på Kreas hemsida.

Analys och produktutveckling

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

För att vi ska kunna utveckla våra produkter och göra dem ännu mer attraktiva för dig som kund behöver vi bland annat analysera användning och resultat. Vi vill till exempel kunna se om vår tjänst faktiskt inneburit någon förbättring för dig som kund. För att kunna göra det behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter.

Efter att du skickat in en ansökan kan du välja att ange information om dina nuvarande krediter. De uppgifter som du då lämnar hanterar vi med syftet att analysera din lånesituation efter att du använt Krea Technologys tjänst. Grunden för vår behandling är en intresseavvägning, där vi gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att använda uppgifterna till att utreda om tjänsten hjälpt dig som kund eller inte. Väljer du att dela med dig av dina uppgifter för det här ändamålet har vi bedömt att vårt intresse av att analysera datan väger tyngre än intresset av att slippa bli föremål för en behandling.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter så länge vi har ett kundförhållande och upp till 60 månader därefter. Därefter tas de bort.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att dela med oss av dina uppgifter till de kreditgivare vi samarbetar med.

Behandling av personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga att utföra

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Krea Technology är enligt lag skyldig att vidta vissa åtgärder när vi ingått avtal med dig. Det rör sig till exempel om att vi måste arbeta för att förhindra penningtvätt eller att vi är skyldiga att ha en korrekt bokföring. För att kunna göra det måste vi behandla vissa av dina personuppgifter och vi gör det för att fullgöra respektive rättslig förpliktelse. Om det bedöms nödvändigt kommer vissa uppgifter att delas med utredande myndighet.

De uppgifter vi behandlar har du själv lämnat, t.ex. kontaktuppgifter, önskat lånebelopp och syfte med lån. Vi kommer även att samla in uppgifter från extern part, exempelvis EU:s sanktionslista och PEP-register, något vi enligt lag är skyldiga att göra.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Uppgifterna lagras så länge den rättsliga förpliktelsen kräver det men vi får inte använda dem till något annat ändamål.

Säkerhet i samband med avtalet

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

För din och vår säkerhet i samband med tjänsten krävs att vi vidtar vissa åtgärder. Det handlar till exempel om att förhindra att någon tar lån i ditt namn, för att kunna förhindra eller utreda eventuella bedrägerier, andra lagöverträdelser eller missbruk av tjänsten.

Om det bedöms nödvändigt kommer vissa uppgifter att delas med utredande myndighet. Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett “berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att säkerställa din och vår säkerhet i samband med avtalet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Uppgifterna lagras så länge det behövs för att kunna utreda eventuella bedrägerier, andra lagöverträdelser eller missbruk av tjänsten men vi får inte använda dem till något annat ändamål.

Var vi lagrar din data

Krea Technology strävar alltid efter att lagra och behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I undantagsfall kan dina Personuppgifter dock överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES genom våra leverantörer eller biträden. I dessa fall har Krea Technology säkerställt att det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter skyddas genom det som Datainspektionen beskriver som ”Adekvata skyddsåtgärder”. Det innebär att sådan leverantör ska leva upp till kraven i GDPR.

Dina rättigheter

Du som registrerade har ett antal rättigheter enligt GDPR som listas nedan. Krea Technology har i regel en skyldighet att bemöta din begäran inom 30 dagar från det att begäran inkom. I det fall en begäran tar längre tid bistå ska Krea Technology informera dig om anledningen till detta.

Rätt till registerutdrag

Du kan när som helst kontakta Krea Technology (Kundservice@Krea.se) för att begära ut ett utdrag över dina personuppgifter Krea Technology har sparade samt för vilket syfte dessa behandlas.

Rätt till rättelse

Du kan när som helst kontakta Krea Technology och begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller för att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter. Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen. I sådana fall kommer Krea Technology att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Krea Technology måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst göra invändningar mot Krea Technologys behandling av dina personuppgifter, till exempel för direktmarknadsföring. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring så ska Krea Technology omedelbart upphöra med den behandlingen. Notera att om det är du som kontaktar Krea Technology för att få mer information om våra tjänster så är det inte exempel på direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att du givit ditt samtycke.

Klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål rörande Krea Technologys behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta klagomålsansvarig på cf@Krea.se. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Datainspektionen kan nås på:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Växel: 08-657 61 00

https://www.datainspektionen.se/

Ändringar av vår Integritetspolicy

Löpande mindre ändringar i vår Integritetspolicy kommuniceras genom hemsidan. Väsentliga förändringar i hur din data hanteras sker genom e-post. Om du har synpunkter på Krea Technologys hantering av personuppgifter till följd av ändringen så är du välkommen att kontakta vår Kundservice på kundservice@krea.se.

Du hittar en sammanställning av alla relevanta villkor på våran hemsida: Användarvillkor och hantering av personuppgifter