Krea
Utmärkt 4.7 / 5

3:12 regler - Entreprenörsskatten

2020-04-03

De flesta egenföretagare med aktiebolag omfattas av entreprenörsskatten, de så kallade "3:12-reglerna". Systemet för entreprenörsskatt reglerar hur stor del av avkastningen som beskattas som kapitalinkomst kontra tjänsteinkomst.

Skillnaden mellan inkomstformerna kan bli kraftig ur skattesynpunkt. Dessutom påverkar entreprenörsskatten beskattningen av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier. 3:12-reglerna är både komplicerade och föremål för stor samhällsdebatt. Över 400 000 företagare i Sverige (så kallade ”fåmansföretag” eller ”fåmansbolag”) omfattas av regelverket.

3:12-reglerna i korthet:

  • Utdelning från fåmansbolag beskattas som kapitalinkomst upp till en viss gräns, över gränsen räknas det som tjänsteinkomst
  • Skatteskillnaden mellan delen som räknas som kapitalinkomst och tjänsteinkomst kan bli mycket stor
  • Ett fåmansbolag definieras som ”ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där högst fyra personer äger mer än hälften av rösterna i bolaget”. Närstående eller en grupp aktiva konsulter kan dock räknas som en person (mer om detta senare i denna artikel)
  • Aktieutdelning från fåmansbolag påverkas av 3:12-reglerna
  • Man påverkas inte av 3:12-reglerna när man inte jobbar aktivt inom ett fåmansbolag

Varför finns 3:12-reglerna?

3:12-reglerna har två huvudsakliga syften som kan tyckas vara motsträviga. Det ena syftet är att stimulera egenföretagande genom lägre beskattning av fåmansbolag. Samtidigt är entreprenörsskatt ett sätt att se till att för stora inkomster inte tas ut i form av en lägre beskattad utdelning. Skillnaden mellan beskattningen av kapitalinkomst och tjänsteinkomst kan vara mycket stor.

Beskattning som kapitalinkomst och tjänsteinkomst

Utformningen av entreprenörsskatten beskattar en viss del av utdelningen som en kapitalinkomst, och en annan del som tjänsteinkomst. De nivåer som anses vara rimliga kallas för gränsbelopp för kapitalbeskattad utdelning. Det kapital som överstiger gränsbeloppet blir beskattat som tjänst.

Tjänster kan beskattas så högt som 58 %, vilket gör att skillnaden kan bli mycket stor. Hur hög skatten för inkomstslaget tjänst exakt uppgår till beror på ägarens förvärvsinkomst och aktuell kommunal skatt. Man behöver dock inte betala arbetsgivaravgift för den del som beskattas som tjänst. Det finns ett tak för beskattning av tjänster som är på 100 inkomstbasbelopp, ca 6 miljoner kr.

Värt att tänka på är att man kan spara utrymmet under gränsbeloppet till nästa år om man inte använt hela. Det kan användas under nästföljande år. Då räknas det upp med statslåneräntan samt tre procent (räntesats från november året före utdelningsåret).

Vilka företag omfattas av 3:12-reglerna?

3:12-reglerna gäller för fåmansbolag; aktiebolag som till stor del (över 50 procent) ägs av högst fyra personer. Flera närstående (bland annat makar, föräldrar och barn) räknas dock som en person i entreprenörsskattens ögon. Skatten gäller enbart entreprenörer, alltså företagare som själva arbetar för eller direkt bidrar till företagets vinst.

Man omfattas inte av entreprenörsskatten om man är passiv i ett företag. Detta gör att t ex riskkapitalister, investerare och banker som äger bolag exkluderas. För att undgå entreprenörsskatten behöver man bevisa att man inte arbetat aktivt i företaget de senaste fem åren.

Begreppet fåmansföretag (fåmansbolag)

För att förstå 3:12-reglerna är det bra att vara bekant med begreppet "fåmansföretag". Ditt företag behöver räknas som ett fåmansbolag för att innefattas av 3:12-reglerna. Fåmansbolag är dock ett begrepp som är långt mer komplicerat än vad det låter som. Många kallar även fåmansföretag för ”fåmansbolag”.

Ett fåmansbolag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där högst fyra personer äger mer än hälften av rösterna i bolaget. Ägandeskapet kan vara både direkt och indirekt. En delägare och dess närstående räknas som en person. Närstående inkluderar t ex föräldrar, makar och barn.

Även ett flertal delägare som är verksamma i företaget i märkbar omfattning kan räknas som en enda delägare (den så kallade ”buntningsregeln”). Ett vanligt exempel är ett antal konsulter som tillsammans både äger och arbetar aktivt inom ett företag. Denna situation är så vanligt förekommande att regeln ibland kallas för ”konsultregeln”.

Dessa definitioner gör att ett fåmansbolag i praktiken kan ha väldigt många delägare. Det kan också vara svårt för företagare att veta exakt var linjen dras för 3:12-reglerna och definitionen av ett fåmansbolag.

Hur påverkar entreprenörsskatten företag?

Entreprenörsskatten har varit föremål för debatt eftersom många företagare anser sig betala högre skatt än andra grupper i samhället. 3:12-reglerna är dessutom komplicerade. Tillämpningen förändras kontinuerligt för att företag inte ska kunna kringgå beskattningen.

Samtidigt finns det ett underliggande syfte att främja företagande och sysselsättning. Reglerna anses ha en betydande effekt på samhällsekonomin i stort, eftersom de avgör hur lönsamt det är att investera i små och växande företag.

Entreprenörsskatt och aktier

Även utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier kan beskattas med stöd av 3:12-reglerna. Beskattningen baseras på gränsbelopp på liknande sätt som entreprenörsskatten i stort. Aktieförsäljning upp till gränsbeloppet beskattas pengarna med 20 % som inkomstslaget kapital och ingår i det utrymmet som för kapitalskattad utdelning i stort. Den vinst som överstiger den kapitalskattade delen beskattas som tjänst, återigen med en markant högre skatt i jämförelse.

Historik och debatt kring 3:12-reglerna

3:12-reglernas ursprung kommer från skattereformen som utfördes 1991. Du hittar reglerna i kapitel 56 och 57 i inkomstskattelagen. Uttrycket 3:12 härstammar från att reglerna tidigare återfanns i 3 & 12-momentet i den gamla lagen om statlig inkomstskatt.

I småföretagarnas ögon är entreprenörsskatten något som ibland kan ses som en orättvis beskattning. Orsaken är att stora företag och investerare kommer undan 3:12-reglerna medan småföretag med långt mindre omsättning innefattas. Reglerna kan dessutom vara svåra att följa och förutsäga, trots att skattesatserna har stor påverkan på de pengar ägarna får ut från bolaget.

Eftersom 3:12-reglerna är föremål för debatt är det inte omöjligt att de förändras inom en snar framtid. De politiska partierna har flera gånger framfört önskemål och tillsatt utredningar kring beskattningen av fåmansbolag. Det är absolut nyttigt att hänga med i debatten om man har ett företag som faller under 3:12-reglerna, eftersom förutsättningarna kan komma att förändras.

Jämföra lån till fåmansföretag eller annan typ av bolag

3:12-reglerna (312 reglerna) är inte det enda som kan vara en utmaning med ett företags finanser. Många mindre företag har svårt att hitta ett riktigt bra företagslån. När du ansöker hos oss på Krea kan du få flera förslag på företagslån och hitta det som passar just ditt bolag. När du ansöker om finansiering hos Krea konkurrensutsätts över 30 banker och andra långivare, men endast en kreditupplysning tas på företag. Lånet blir inte dyrare för dig som kund än om du själv lagt ned tid på att hitta det. Krea erbjuder även fakturaköp, checkkredit, fastighetslån samt leasing.

Uppdaterad 2023-08-25