Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Avskrivning på fastighet - så fungerar det

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 6 maj 2024

Att anskaffa fastigheter till företaget innebär stora utgifter. För att undvika att drabbas av likviditetsbrist kan ditt företag göra avskrivning på era fastigheter. Det är ett avdrag för värdeminskning som sker på byggnaden och innebär i praktiken att man fördelar kostnaden för fastigheten över den period som den förväntas generera intäkter.

Hur fungerar det och hur mycket avskrivningar bör du göra?

Avskrivning är en bokföringsmetod där kostnaden skrivs av under fastighetens ekonomiska livslängd. Vid anskaffningstillfället görs en avskrivningsplan som innehåller en procentsats vilken enligt Skatteverkets riktlinjer om avdrag för värdeminskning på byggnader ska grundas på byggnadens ekonomiska livslängd, eller nyttjandeperiod, det vill säga hur många år det är tänkt att den ska användas i företaget.

Notera att Skatteverkets riktlinjer är rekommendationer och att de har rätt att genomföra en individuell bedömning som kan avvika från den ekonomiska livslängd du uppskattat. Vi rekommenderar därför att du noga läser igenom deras rekommendationer och exempel, samt att du om du är osäker tar kontakt med en redovisningsexpert eller kontaktar Skatteverket direkt.

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Du kan göra avskrivning på kostnader du belastats av till följd av att du genomfört förbättringar på en fastighet eller lokal som du hyr. Utgiften kostnadsförs i resultaträkningen under den tidsperiod ditt företag beräknas ha nytta av fastigheten/lokalen.

  • Avskrivning av förbättringsutgifter: Avskrivningstiden beror på vilken typ av förbättring som gjorts och den förväntade ekonomiska livslängden. Exempelvis är tiden 10 år för täckdiken, men kan vara upp till 20 år för annan förbättring.
  • Nedskrivning av förbättringsutgifter: Om värdet på en förbättring på balansdagen anses ha överskattats kan man göra en nedskrivning till fastighetens verkliga värde.

Vilka krav finns vid avskrivningar?

Det finns vissa krav som behöver uppfyllas för att företaget ska få göra avskrivning på tillgången:

  1. Ditt företag ska äga tillgången - du kan alltså inte göra avskrivning på leasingobjekt (om de inte tas upp i balansräkningen).
  2. Tillgången ska kontrolleras av företaget. Det vill säga, du kan inte göra avskrivning på objekt som företaget ännu inte fått tillgång till. När det gäller fastigheter måste dessa vara färdigställda innan företaget kan göra avskrivningar.
  3. Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Metoder för att räkna ut avskrivningar

Det finns tre olika sätt att beräkna avskrivningar på tillgångar. De två översta används vanligtvis vid fastigheter. Det tredje alternativet kan användas vid avskrivning av andra tillgångar.

  • Rak linjär avskrivning - Fastighetens kostnad fördelas jämnt över dess ekonomiska livslängd.
  • Degressiv avskrivning - Avskrivningsbeloppet minskar med åren.
  • Progressiv avskrivning - Avskrivningsbeloppet ökar mot slutet av avskrivningstiden, motsatsen till degressiv avskrivning.