Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Ljusare tider för företag gällande lånemarknaden | Finansieringsrapporten Del 1, 2024

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 3 juli 2024

Kreas nya finansieringsrapport visar att tiderna för företag börjar ljusna. Beviljandegraden för kreditvärdiga företag har ökat, samtidigt som finansieringskostnaderna fortsätter att sjunka. Detta indikerar en positiv utveckling för företagsklimatet när det gäller finansiering. Samtidigt kan det ta längre tid att återgå till ett normalläge än man tidigare trott.

» Ladda ner: Finansieringsrapport

Sammanfattning av insikter

  • Beviljandegraden för ansökningar från kreditvärdiga bolag har det senaste året visat en positiv kurva uppåt. Dock har den sjunkit en bit det senaste kvartalet - samtidigt som antalet konkurser har fortsatt öka och nått en historiskt hög nivå.
  • Den ökande beviljandegraden sträcker sig över de flesta branscher där allt fler får finansiering godkänd. Men ännu är det några branscher som fortfarande håller i bromsen.
  • Ett glädjebesked att räntan på vår plattform fortsätter att sjunka. En trend med flera bakomliggande faktorer där vi även spår en fortsatt nedgång.
  • Det glädjande beskedet gällande sjunkande finansieringskostnader gäller nästan alla branscher. Samtidigt som vissa har historiskt låga kostnader ligger ett fåtal kvar på en väldigt hög nivå.
  • Även ur ett geografiskt perspektiv kan vi se att trender och aktuella händelser har sin påverkan på beviljandegraden. Vi ser även att det finns vissa skillnader beroende på geografisk plats - men de är minimala.

Allt fler företag blir beviljade finansiering

Beviljandegrad

När det kommer till beviljandegraden för kreditvärdiga bolag som ansökt på vår plattform kan vi se att det har skett en ökning sedan den historiskt låga punkten vid Q2 2023. Graden för beviljade ansökningar har sedan dess vänt till en positiv trend där Q4 2023 var den högsta punkten sedan Q3 2022. Det senaste kvartalet har dock siffran sjunkit, vilket kan tolkas som att banker och andra långivare fortfarande ser stora kreditrisker i marknaden.

Det finns flera anledningar till att graden vände och började stiga igen efter Q2 förra året. Först och främst har den höga inflationen vi haft i Sverige slutat stiga. I mitten av 2023 började inflationen att sjunka och styrräntan stabiliserade sig på 4 procent. Början på en normalisering av inflationen blev för många ett tecken att vi var på väg mot ljusare tider och det fanns en förväntning om förestående sänkningar av styrräntan.

Under 2023 ökade konkurserna bland svenska företag med 31% enligt Credit Safe. Som en följd av detta har många långivares kreditförluster ökat signifikant. Även under 2024, främst i januari och april, fortsatte antalet konkurser att öka. Därmed har början på 2024 visat att kreditrisken fortfarande är hög och vi såg därför att beviljandegraden sjönk ett snäpp under Q1 2024.

Vi tror att beviljandegraden kan öka under 2024-25 förutsatt att det makroekonomiska klimatet blir mer gynnsamt. Om fler räntesänkningar genomförs, inflationen kyls ner och företag börjar investera igen förväntar vi oss fler högkvalitativa låneansökningar och därmed en högre beviljandegrad. Samtidigt finns det flera oroande faktorer som kan bromsa en återhämtning.

I den andra vågskålen finns höga konkurstal samt en pressad likviditet bland småföretagen. Utestående statliga anstånd från pandemin kommer att sätta ytterligare press och försämra deras möjligheter att beviljas och amortera lån. Framför allt mikroföretagen har sannolikt den tuffaste perioden framför sig när anstånden ska återbetalas. Hur beviljandegraden utvecklas under kommande kvartal beror på vilken av vågskålarna som väger tyngst.

Michael Hansen, Chef för affärsområdet Pengar på Fortnox, medgrundare av Capcito

Den ökande beviljandegraden sträcker sig över de flesta branscher

Bransch

När det kommer till beviljandegraden på låneansökningar utifrån olika branscher kan vi se att de flesta branscher har återhämtat sig en aning jämfört med i höstas. Den ökande beviljandegraden beror alltså inte på att det ökat mycket inom en specifik bransch. Återhämtningen har påverkat de flesta branscher men då inte med så stora förändringar.

Vi ser dock att det finns vissa branscher som hänger i bromsen och fortfarande
har en relativt låg beviljandegrad. Till exempel ser vi att skönhets-och frisersalonger, hotell och restauranger samt e-handelsföretag fortfarande har svårare att få finansieringen godkänd.

Detta samtidigt som branscher som transport- (exklusive taxi) och tillverkningsföretag är fortsatt stabila. Detta kan, som vi nämnde i tidigare rapport, bero på att de senare inte är lika konjunkturkänsliga som de förstnämnda branscherna.

Förmånligare för företagen när räntan visar på nedgång

Ränta

När Kreas Finansieringsguide för 2023 släpptes i höstas hade räntan för låneansökningar för företag börjat att trenda nedåt. En trend som vi nu med glädje kan säga är ihållande. Från den höga toppen vid Q1 2023, då den indexerade räntan låg på siffran 92 har den nu gått ner till 70.

Anledningarna bakom denna nedgång är flera. För det första har styrräntan som tidigare nämnt stabiliserat sig på 4 procent efter en lång period med stegvisa höjningar. Detta ger en mer förutsägbar kreditmarknad där långivare bättre kan uppskatta den negativa effekten av högre räntor för både företag och samhället i sin helhet. Den ränta som företagare kommer att uppleva på kreditmarknaden påverkas av styrräntan eftersom styrräntan påverkar hur mycket långivare ska betala för att finansiera sig (kallat “funding cost”). Men långivare kan också påverka sin "funding cost" på andra sätt. Om en långivare till exempel uppnår bankstatus kan de ta emot insättningar från kunder till en relativt låg ränta. På så sätt kan man “funda” sin utlåning billigare genom insättningar från privat- och företagskunder.

Vi ser även att fler långivare både erbjuder och godkänner EU-lån i större utsträckning än tidigare. Detta kan vara ytterligare en bakomliggande orsak till en nedåtgående ränta. Europeiska investeringsfonden går in med 80 procent av borgen vid ett EU-lån vilket ofta kan leda till att låntagaren får bättre villkor eftersom banker och andra långivare ser utlåningen som en lägre risk.

Sedan behöver banker och andra långivare fortfarande låna ut krediter för att upprätthålla och växa sin omsättning. Det är därmed fortfarande hög konkurrens om de bästa kunderna, vilket generellt är kunder med högt kreditbetyg. För att få dessa företag som kunder kan de inte erbjuda en alltför hög ränta på deras finansiering, då risken är att kunden tackar nej och väljer en annan långivare.

Det finns även andra faktorer som påverkar räntan för företagsfinansiering. Om vi kollar på den långsiktiga utvecklingen så kommer den att visa aktuella händelser som påverkar om räntan går upp eller ner. Men det finns några faktorer som långsiktigt ger en nedåtgående trend för räntan. Till exempel har nya nischade långivare trätt in på kreditmarknaden för företag vilket bidrar till ökad konkurrens och därmed mer attraktiva villkor för företagare.

Sedan tillkommer även nya finansieringsalternativ, både nya och mer specialiserade produkter. Till exempel för specifika segment såsom lagerfinansiering och finansiering av materiella tillgångar bidragit till attraktiva villkor jämfört med traditionella företagslån.

På kort sikt tror vi inte att det kommer ske stora förändringar i räntan för företagsfinansiering. Vi har nu fått den första räntesänkningen på 25 punkter och vi kommer förmodligen att se fler sänkningar under 2024. Men den direkta effekten på lånemarknaden för företag kommer att vara mycket begränsad. Istället tror vi att trenden i närtid kommer att vara relativt platt eller fortsätta ha en liten nedgång.

Carsten Leth, CCO, vice VD, Krea