Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Soliditet - Nyckeln till företagets finansiella hälsa

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 15 mars 2024

Många företag upplever ett allvarligare ekonomiskt läge nu. Antalet konkurser ökade under februari 2024 med 62 procent enligt Creditsafe. Med ökande medvetenhet om ett instabilt finansiellt klimat, växer intresset bland företag att förstå hur man kan förbättra sin soliditet och vilka nivåer som är optimala. I denna artikel går vi igenom innebörden av soliditet, riktlinjerna för önskvärd soliditet, samt fördelarna som kommer med att ha en stabil ekonomisk grund.

Definition - Vad menas med soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som visar skuldsättningsgraden för ett aktiebolag.

Många företag finansierar sin verksamhet genom en kombination av eget kapital och skulder. Soliditet anger den procentuella andelen av ett aktiebolags tillgångar som är finansierade med eget kapital i förhållande till lån. Att ha en god förståelse för företagets soliditet är avgörande för att bedöma dess förmåga att återbetala skulder.

Hur beräknar man soliditet?

Soliditeten beräknas genom att dividera det egna kapitalet, inklusive obeskattade reserver, med den totala balansomslutningen.

Soliditet = (Eget kapital + obeskattade reserver * (0.794)) / Total balansomslutning

Procentsatsen 79,4% innebär en justering för nuvarande skattesatsen som är 20.6% enligt skatteverket. (100 - 20.6% = 79.4%).

Soliditet formel

Soliditet = (Eget kapital + obeskattade reserver * 79.4%) / Total balansomslutning

Exempel: Så räknar man ut soliditet

Ett aktiebolag har ett eget kapital på 25 tkr, obeskattade reserver på 15 tkr och en balansomslutning på 100 tkr.

Soliditeten blir då 36.9%.

 • Eget kapital: 25 000 kronor
 • Obeskattade reserver: 15 000 kronor
 • Total balansomslutning: 100 000 kronor
 • Soliditet: 36.9%

Vad är en bra soliditet?

En soliditet på 100 procent skulle innebära att alla kostnader inom företaget finansieras av ägarna. Trots detta är pengarna som ägarna använder för att finansiera verksamheten ofta bundna i företaget, vilket leder till att många företagare väljer att delvis finansiera verksamheten genom lån. Bankens syn på soliditet är att det är fördelaktigt att ägarna delvis finansierar verksamheten. Därför kan det finnas kovenanter i låneavtal som kräver att företaget upprätthåller en viss nivå av soliditet.

En allmän tumregel inom företagsfinansiering är att en soliditet på minst 20% betraktas som godtagbar av de flesta banker och indikerar att företaget är kreditvärdigt. Kraven kan dock variera mellan olika branscher.

En negativ soliditet innebär att företagets eget kapital är förbrukat. I dessa fall är det vanligtvis inte möjligt att få ett företagslån beviljat och ägarna behöver därmed göra ett ovillkorat tillskott av eget kapital för att höja soliditeten.

» Mer om: Vad banken tittar på vid företagslån

Optimal soliditetsnivå för min bransch: Hur mycket är tillräckligt?

Genomsnitt av soliditet för företag i Sverige med bokslut 2022 är 46% enligt SCB. Vi har beräknat en genomsnittlig soliditet för aktiebolag i de största branscherna som har ansökt om och fått företagslån beviljade hos Krea.

Analysen baseras på 5 567 beviljade låneansökningar hos Krea, där företagen lämnat in sitt senaste bokslut 2021, 2022 eller 2023.

Genomsnittlig soliditet per bransch

 • Alla branscher - 24%
 • Fastighetsbolag - 15%
 • Transport- och magasineringsföretag - 16%
 • Hotell, restaurang och bar - 19%
 • Handel (Detalj och partihandel) - 20%
 • Mark-, bygg- och anläggningsarbeten - 22%
 • Tillverkning - 25%
 • Ekonomitjänster - 37%
 • Informations- och kommunikationsverksamhet - 41%

Anledningen till att genomsnittet hos Krea är något lägre i jämförelse med siffrorna för alla Sveriges företag, är att vi tillhandahåller en finansieringstjänst. Då våra kunder sannolikt har ansökt om finansiering tidigare, blir det alltså ett naturligt resultat att den genomsnittliga soliditeten per bransch är lägre.

Varför ska man ha en hög soliditet?

Företagets soliditet har en direkt påverkan på möjligheten att få ett företagslån beviljat. Vissa banker (exempelvis storbanker) har minimikrav på soliditet om 20%, men det är inte omöjligt att få företagslån trots en lägre soliditet.

Vi har tagit fram genomsnittliga beviljandegrader baserade på soliditet för företag som sökt lån genom oss på Krea och som lämnat in sitt senaste bokslut 2021, 2022 eller 2023.

Genomsnittlig beviljandegrad

 • Alla företag - 70%
 • Företag med negativ soliditet: 54%
 • Företag med soliditet 0% - 20%: 74%
 • Företag med soliditet 20% - 50%: 76%
 • Företag med soliditet >50%: 67%

Vår data visar framförallt att det är viktigt att undvika negativ soliditet. Däremot är skillnaden mellan ett företag med soliditet på 15% eller 25% inte omfattande. Överraskande nog såg vi även att företag med en mycket hög soliditet var mindre sannolika att få ett företagslån beviljat. Detta kan troligt förklaras av att yngre och mindre etablerade företag är mer troliga att ha en högre soliditet och att det finns färre långivare som erbjuder företagslån till nystartade företag.

Vill du se lånemöjligheterna för ditt företag? Du kan hitta rätt företagslån online enkelt och smidigt med Krea. En ansökan om företagslån tar normalt endast cirka 2-10 minuter att slutföra.