Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Suppleant / Styrelsesuppleant

2023-05-16

Vad är en suppleant / styrelsesuppleant?

En suppleant är en person som fungerar som ersättare eller reserv i en organisation eller ett bolags styrelse.

En styrelsesuppleant har som ansvar att ersätta ordinarie styrelsemedlem vid möten/sammanträden om denne inte kan närvara. När suppleanten går in som ersättare får denne även rätt att debattera och rösta i den frånvarande ledamotens ställe.

Styrelsesuppleanter ska alltså se till att verksamheten kan fortgå utan problem även när en ordinarie styrelsemedlem är otillgänglig. I och med detta vilar det ett ansvar på suppleanten att alltid vara ajour och kunna ersätta andra med kort varsel. Suppleanter får alltid närvara vid sammanträden och möten, men får inte rösta om alla ordinarie ledamöter är närvarande.

Vilket ansvar har en suppleant i styrelsen?

Suppleanten har endast ansvar för beslut som fattas under tiden den ersätter en ordinarie ledamot. En suppleant behöver därmed inte agera proaktivt, till exempel kalla till extra bolagsstämma. Men, om ledamoten avgår blir suppleanten att betrakta som ordinarie och tar över allt ansvar.

Registrering av suppleant

Styrelsesuppleanterna anmäls till Bolagsverket när bolaget registreras. Till exempel vid startandet av ett aktiebolag lämnas information om suppleanter in tillsammans med information om övriga styrelsen, firmatecknare, VD samt vice VD. Skulle en suppleant bytas ut måste den nya styrelsesuppleanten registreras. I ett aktiebolag med tre eller färre styrelseledamöter krävs minst en styrelsesuppleant.

Vem kan bli suppleant?

För att du ska kunna utses till suppleant i en styrelse måste du uppfylla vissa krav:

  1. En suppleant måste vara minst 18 år
  2. En suppleant får inte vara i personlig konkurs
  3. En suppleant får inte ha förvaltare
  4. En suppleant får inte ha näringsförbud

Utöver de ovan nämnda kraven tillkommer krav på bosättning inom EES. Det kan du läsa mer om via Bolagsverket.

Risker som suppleant

Vilka risker finns med att vara suppleant?

Att vara suppleant är inte särskilt riskfyllt. De risker som kan uppstå kommer i så fall komma från ansvaret suppleanten tar över från ledamoten om denna avgår / lämnar styrelsen. Om ledamoten inte avgår finns i så fall inga risker.

Om ledamoten lämnar styrelsen

Om ledamoten avgår och tömmer företaget under tiden där suppleanten bär ansvaret kan det finnas en risk för suppleanten att bli personligt ansvarig. Men eftersom det är ledamoten som har ansvaret i grund och botten, behöver det inte automatiskt bli suppleantens ansvar. Det beror helt på vad suppleanten har haft för roll i hela härvan. Suppleanten kan i dessa fall även ha en risk att bli betalningsskyldig för företagets skulder. Det kan vara relevant om företaget har ansökt om extern finansiering.

Risker vid extern finansiering

Som suppleant i en styrelse kan du bli involverad i beslut om extern finansiering, till exempel företagslån eller riskkapital. Om företaget har tagit ett företagslån och du ställer upp som personlig borgen kan det innebära att du blir betalningsansvarig.

Uppdaterad 2024-02-12