Krea

Vad är en suppleant/styrelsesuppleant?

2023-05-16

Vad är en suppleant/styrelsesuppleant?

En suppleant är en person som fungerar som ersättare eller reserv i en organisation eller ett bolags styrelse. En styrelsesuppleant har som ansvar att ersätta ordinarie styrelsemedlem/ledamot vid möten/sammanträden om denne inte kan närvara. När suppleanten går in som ersättare får denne även rätt att debattera och rösta i den frånvarande ledamotens ställe.

Styrelsesuppleanter ska alltså se till att verksamheten kan fortgå utan problem även när en ordinarie styrelsemedlem är otillgänglig. I och med detta vilar det ett ansvar på suppleanten att alltid vara ajour och kunna ersätta andra med kort varsel. Suppleanter får alltid närvara vid sammanträden och möten, men får inte rösta om alla ordinarie ledamöter är närvarande.

Registrering av suppleant

Styrelsesuppleanterna anmäls till Bolagsverket när bolaget registreras. Till exempel vid startandet av ett aktiebolag lämnas information om suppleanter in tillsammans med information om övriga styrelsen, firmatecknare, VD samt vice VD. Skulle en suppleant bytas ut måste den nya styrelsesuppleanten registreras. I ett aktiebolag med tre eller färre styrelseledamöter krävs minst en styrelsesuppleant.

Vem kan bli suppleant?

För att du ska kunna utses till suppleant i en styrelse måste du uppfylla vissa krav:

  • En suppleant måste vara minst 18 år
  • En suppleant får inte vara i personlig? konkurs
  • En suppleant får inte ha förvaltare
  • En suppleant får inte ha näringsförbud

Utöver de ovan nämnda kraven tillkommer krav på bosättning inom EES. Det kan du läsa mer om via Bolagsverket.

Risker som suppleant

När du är suppleant i en styrelse är huvudregeln att du bara har ansvar när du ersätter en ledamot. Med ansvar menas att du kan komma att bli personligt ansvarig om styrelsen bryter mot någon regel eller om du varit aktiv i handlingar som medför betalningsansvar.

Uppdaterad 2023-05-31