Krea
Utmärkt 4.6 / 5

Leasingguiden - 8 tips inför ansökan om företagsleasing

2024-03-11

Krea strävar efter att det ska vara så smidigt och enkelt som möjligt att ansöka om företagsleasing. Därför har vi i denna guide samlat 8 tips gällande hur du bör tänka om du funderar på att ansöka om leasing. Avslutningsvis har vi listat ett antal för- och nackdelar med leasing som finansieringslösning.

Ladda ner Leasingguiden här.

1. Är leasing rätt alternativ för företaget?

Det finns olika finansieringslösningar som passar vid olika behov. Därför bör ett företag noga analysera sin situation och sitt behov för att se om en finansieringslösning som företagsleasing är relevant för dem.

Företagsleasing är ett passande alternativ om företaget initialt inte vill, eller kan, stå för en större inköpskostnad. Genom leasing behöver företaget inte köpa ett objekt eller utrustning direkt utan “hyr” den istället från ett leasingbolag mot en månadskostnad. Om företaget behöver utrustningen en begränsad tid kan leasing även vara mer kostnadseffektivt än att köpa och sedan sälja eller avyttra utrustningen efter användningsperioden.

Leasing kan vara fördelaktigt för de företag som använder teknologiskt avancerad utrustning som snabbt föråldras. Detta eftersom leasing ger möjlighet att uppgradera till den senaste teknologin. För vissa företag, särskilt de som använder specialiserad utrustning, kan leasingavtal som inkluderar regelbundna uppdateringar och underhåll vara fördelaktiga. Det är även en bra lösning om företaget vill undvika risken för värdeminskning, eftersom detta ansvar vanligtvis ligger på leasinggivaren.

Företagsleasing kan även vara ett passande alternativ om företaget är i behov av en längre återbetalningstid. Vid företagslån är standard 5 år, och vid till exempel leasing av solceller kan den läggas på 10-15 år tack vare dess starka andrahandsvärde. På så sätt belastas inte kassaflödet i bolaget utan objektet betalar av sig själv. Så kallad "Grön finansiering", såsom solceller, energilagring (batterier), vätgas, laddlösningar, pelletsuppvärmning, vattenrening, komprimatorer och biogas, är också ett bra alternativ då leasegivare gärna ser det i sina portföljer.

Vid större objekt kan företag också kombinera företagslån och leasing eftersom det inte alltid är möjligt eller lönsamt att leasa alla objekt och vice versa. Det är en fördel hos Krea där företag kan ansöka om båda samtidigt, gentemot aktörer som enbart jobbar med företagsleasing eller företagslån.

2. Viktigt att samla in flera olika förslag

Innan ett företag förbinder sig till ett leasingbolag är det klokt att söka och jämföra flera förslag från olika långivare. Varje leasingbolag kan nämligen erbjuda olika villkor och förmåner. Genom att bredda sökningen kan företag identifiera den som erbjuder de mest fördelaktiga villkoren som passar företagets behov.

Men att jämföra själv kan innebära att företaget drar på sig onödigt många kreditupplysningar som kan försämra kreditbetyget. Genom Krea kan företag via enbart en ansökan och en kreditupplysning nå över 30 banker och andra långivare Vid större och mer komplexa affärer hjälper Kreas rådgivare även till med att ta fram information och dokument, som exempelvis affärsplaner. Rådgivaren håller all kontakt med leasingbolag för att sy ihop dessa ansökningar på ett fördelaktigt sätt.

De företag som ansöker hos Kreas kan även få erbjudanden om EU-leasing via Nordic Finance. EU-leasing innebär en lägre risk för företagaren då Europeiska Investeringsfonden (EIF) tar en stor del av den personliga borgen. Det innebär oftast också förmånligare villkor och i vissa fall ränterabatt. För företaget ska kvalificera sig för detta krävs att verksamheten har max nio anställda, samt har en omsättning eller balansomslutning om max två miljoner euro (cirka 20 miljoner kronor). Programmet riktar sig främst mot företag i uppstartsfas- eller tillväxtfas, enskilda firmor och kvinnliga entreprenörer.

3. Timing - när behöver företaget leasingobjektet

Planera företagets leasingsansökan i tid i enlighet med när objektet/utrustningen behövs och se till att ansökan sammanfaller med de specifika behoven och möjligheterna.

Överväg företagets verksamhetscykel och identifiera när det är mest fördelaktigt att skaffa leasingobjektet. Det kan vara i samband med högsäsong eller perioder med ökad efterfrågan på företagets tjänster eller produkter. För teknologiska tillgångar bör företaget överväga den aktuella teknologiska utvecklingen. Att välja rätt tidpunkt för att skaffa teknikbaserade tillgångar kan innebära att företaget håller sig konkurrenskraftig och effektiv.

Om objektet har en lång leveranstid bör företaget planera i förväg för att säkerställa att leasingobjektet är tillgängligt när det behövs. Hos Krea har vi till exempel möjligheten att kolla på leverantörer från Europa, Nordamerika, Australien samt Kina.

4. Skapa en bra ansökan

En välgjord ansökan är nyckeln till att övertyga långivaren om företagets pålitlighet och återbetalningsförmåga. Det är viktigt att visa banker och andra långivare vad företaget ska använda pengarna till samt en förmåga att betala tillbaka pengarna. En långivare ger aldrig ut kredit om de inte är säkra på att de kommer få tillbaka det utlånade kapitalet på något sätt.

Dessa punkter är viktiga att ha med i ansökan:

Syfte

Att ange syftet i företagets leasingsansökan är avgörande för att skapa transparens och förtroende hos banker och andra långivare. Genom att tydligt definiera syftet kan de få en förståelse för företagets situation och varför de är i behov av ett leasingavtal. Ett tydligt och väl beskrivet syfte ökar chanserna att säkra företagsleasing genom att visa på en genomtänkt och strategisk användning av kapitalet.

Senaste bokföringen

Komplettera ansökan med den senaste bokföringsinformationen, alltså resultat- och balansräkning från senaste publika bokslutet, för att ge en detaljerad inblick i företagets ekonomiska situation. Det kan även vara en fördel att inkludera om leasingobjektet kommer leda till framtida intäkter, till exempel genom nya avtal och kunder. Denna information finns inte med i de historiska siffrorna men kan ha en positiv påverkan på företagets återbetalningsförmåga.

Säkerheter

Att inkludera säkerheter i en finansieringsansökan är av stor betydelse för både företaget och långivaren. De fungerar som en form av säkerhetsåtgärd som skyddar långivaren om låntagaren inte kan betala tillbaka krediten. Oftast tas själva leasingobjektet som säkerhet, men det kan även krävas att exempelvis en personlig borgen tas.

Offert från leverantören

Inkludera en offert från den valda leverantören eller en länk till auktionssidan om objektet köps från en sådan. Detta ger leasinggivaren insyn i de konkreta detaljerna kring det önskade objektet, inklusive pris, specifikationer och leveransvillkor.

Inbytesobjekt

Om inbytesobjekt finns ska detta inkluderas i ansökan. Alltså, specificera befintliga fordon eller tillgångar som ska bytas in som en del av leasingavtalet. När ett inbytesobjekt inkluderas tas även dess värde i beaktande vid leasingvillkorens utformande. Inbytesobjektets värde kan också påverka den totala kapitalkostnaden för leasingavtalet. Detta kan vara fördelaktigt för företag genom att det minskar den initiala ekonomiska påverkan av att skaffa nya tillgångar.

Första förhöjd hyra

Överväg om det är möjligt att inkludera någon form av första förhöjd hyra. Det kan vara en engångssumma som betalas i början av leasingavtalet vilket kan minska den löpande månadskostnaden. Det kan likställas med en kontantinsats vid bolån. Vissa långivare har ibland som krav att en första förhöjd hyra läggs, men även detta skiljer sig långivare emellan.

Löptid

Specificera den önskade löptiden för leasingavtalet. Det kan variera beroende på det specifika objektet och företagets behov. En längre löptid kan även ge lägre månadskostnader, men det är viktigt att överväga objektets livslängd och huruvida det kommer att vara relevant för verksamheten under hela avtalsperioden.

Restvärde

Ange det önskade restvärdet för det leasade objektet. Restvärdet påverkar amorteringen och därmed den månatliga kostnaden för leasingen. Kommunicera tydligt önskemålen kring restvärdet för att skräddarsy leasingavtalet efter företagets långsiktiga ekonomiska plan.

5. Välj den optimala leasingstrukturen

Beroende på företagets unika behov kan olika leasingalternativ erbjudas, från operationell leasing till finansiell leasing.

Operationell leasing

Operationell leasing används främst för att tillhandahålla en tillfällig tillgång till objekt eller utrustning utan att ägandet överförs till leasingtagaren. Leasingbolaget äger och underhåller utrustningen under leasingperioden och ansvarar även för försäkring av objektet/utrustningen. Detta är ofta reglerat genom ett separat serviceavtal, men kan ibland vara inkluderat i leasinghyran. Därför är det en viktig punkt för företag att ha koll på. Leasingperioden är oftast kortare än den förväntade livslängden för utrustningen. Vanligtvis 2-5 år.

Leasingkostnaderna bokförs som löpande driftskostnader, vilket gör det möjligt för företaget att undvika att föra upp tillgångar och skulder i balansräkningen. Vid slutet av leasingperioden har företaget möjlighet att lämna tillbaka objektet/utrustningen, förlänga leasingavtalet eller uppgradera till nyare objekt/utrustning.

Finansiell leasing

Finansiell leasing används när företaget avser att använda utrustningen under större delen av sin ekonomiska livslängd och önskar att köpa den vid leasingperiodens slut. Leasingbolaget finansierar utrustningen och överför äganderätten till leasetagaren när leasingperioden är över och dess restvärde har betalats.

Företaget kan också sälja objektet eller förlänga vid avtalets slut. Det är även möjligt att överlåta avtalet till en annan part (sälja) förutsatt att bolaget är starkt nog att stå upp för krediten och vill överta den befintliga finansieringen. Leasingperioden är vanligtvis längre än vid operationell leasing, ofta motsvarande den ekonomiska livslängden för utrustningen.

Vid finansiell leasing är det ofta företaget själv som ansvarar för underhåll och försäkring av utrustningen. Här bokförs utrustningen som en tillgång och skulden för leasingbetalningarna på balansräkningen. Leasingbetalningarna bokförs som både räntekostnader och avskrivningar.

Sammanfattningsvis är operationell leasing mer flexibelt och ger möjlighet till uppgradering av utrustningen, medan finansiell leasing ger leasetagaren möjlighet att bli ägare till utrustningen efter leasingperiodens slut. Valet mellan de två formerna beror på företagets specifika behov, ekonomiska mål och typen av utrustning/objekt som leasas.

6. Så jämför och utvärderar du ränta och villkor

Det här ska företag kolla på när de utvärderar olika erbjudanden:

 • Jämför kostnader: Jämför kostnaderna för leasingperioden, till exempel månadskostnad och första förhöjd hyra. Det är även viktigt att jämföra räntesatser från olika leasingbolag. Räntan är en viktig faktor som påverkar den totala kostnaden för leasing. Hos Krea räknar vi alltid ut en effektiv räntesats för att det ska vara så enkelt som möjligt för företag att jämföra olika erbjudanden mot varandra.
 • Granska leasingvillkoren: Läs noggrant igenom leasingvillkoren för varje företag. Titta särskilt på eventuella dolda avgifter, överdrivna slitagekostnader och andra potentiella kostnader som kan påverka den totala kostnaden för leasingen.
 • Jämför leasingperioder: Kolla på olika leasingperioder och överväg vilken som bäst passar ditt företags behov. Ibland kan längre leasingperioder innebära lägre månatliga kostnader, men det kan också medföra högre totala kostnader över tid.
 • Granska garantier och underhåll: Kolla vilka garantier och underhållstjänster som ingår i leasingavtalet. Det kan påverka dina driftskostnader och på lång sikt spara företaget pengar.
 • Bedöm helhetsbilden: Sammanfatta och bedöm helhetsbilden. Titta inte bara på månatliga kostnader utan överväg den totala kostnaden över leasingperioden och andra faktorer som kan påverka din erfarenhet som leasingkund.

När företag ansöker via Krea hjälper vi till att utvärdera vilka erbjudanden som skulle passa bäst utifrån företagets situation. Här tittar vi på de olika villkoren, vi jämför inte service eller garantier.

7. Plan för betalning av leasingavgiften

Företaget bör säkerställa att de kan betala månadskostnader och andra leasingavgifter utan problem innan de skriver på ett leasingavtal.

Först och främst bör företaget noggrant granska sin nuvarande ekonomiska situation. Det innebär att identifiera alla intäkter och utgifter som är relevanta för verksamheten. Detta inkluderar inte bara de vanliga driftskostnaderna, utan även eventuella långsiktiga investeringar eller andra ekonomiska förpliktelser. Genom att få en klar bild av detta kan företaget avgöra om det finns tillräckligt med utrymme för att kunna betala de månatliga leasingkostnaderna utan att äventyra andra nödvändiga aspekter av verksamheten.

För det andra är det viktigt att noggrant analysera företagets likviditet för att säkerställa att det finns tillräckligt med tillgängliga medel varje månad för att täcka leasingavgifterna. Detta innebär att bedöma företagets förmåga att omsätta tillgångar i kontanter och att hantera löpande ekonomiska förpliktelser. Eventuella säsongsmässiga variationer eller cykliska förändringar i intäkter bör också beaktas för att undvika likviditetsbrister under vissa perioder. Genom att säkerställa en sund likviditet kan företaget undvika betalningssvårigheter och hålla leasingkostnaderna täckta.

8. Så ska företag tänka kring skatt och bokföring vid företagsleasing

Leasingkostnader kan normalt sett vara avdragsgilla som driftskostnader. Det gäller särskilt om leasingobjektet används i den löpande verksamheten och inte har en kapitalkaraktär. Moms på leasingavgifter kan vara avdragsgilla under förutsättningen att företaget är momsregistrerat och att leasingobjektet används för momspliktig verksamhet.

Vid operationell leasing (där leasingavtalet inte ger möjlighet att köpa ut objektet) kan det finnas en förmånsbeskattning för den som använder objektet, särskilt om det är en personbil. Om leasingavtalet klassificeras som finansiell leasing ska företaget behöva inkludera leasingobjektet och dess skulder i balansräkningen. Längden på leasingperioden påverkar hur avdragsgill leasingkostnaden är. Längre leasingperioder medför en lägre löpande avskrivning.

Leasingkostnader bokförs normalt som driftskostnader i resultaträkningen. Vid finansiell leasing kan det krävas en aktivering av leasingobjektet och redovisning av skulden i balansräkningen. Moms på leasingavgifter bör redovisas i momsdeklarationen enligt gällande momsregler. Det är viktigt att korrekt klassificera leasingavtalet som antingen operativ leasing eller finansiell leasing, eftersom det kan påverka hur objektet bokförs och redovisas. Företag som tillämpar IFRS eller K2-regelverket måste också överväga de specifika redovisningskraven för leasing i sina årsredovisningar.

Om det finns osäkerheter kring skatt, bokföring och moms bör företaget kontakta en revisor som kan förklara vad som gäller för företagets specifika situation.

Fördelar och nackdelar med företagsleasing som finansieringslösning

Det finns både fördelar och nackdelar med företagsleasing jämfört med andra finansieringsalternativ.

Fördelar med företagsleasing:

 • Lägre initiala kostnader - Leasing kräver vanligtvis lägre initiala kostnader jämfört med att köpa tillgången direkt. Detta gör att företaget kan behålla mer likviditet för andra verksamhetsbehov.
 • Möjliggör ytterligare finansieringar - Genom leasing "utnyttjas" inte bolagets kreditlimit vilket gör att det fortfarande kan ansöka om företagslån eller annan finansiering för att fortsätta expandera verksamheten.
 • Minskad kapitalbindning - Eftersom företaget inte äger tillgången minskar leasingkapaciteten och kapitalbindningen jämfört med att köpa tillgången.
 • Uppdaterad utrustning - Leasing ger företaget möjlighet att regelbundet uppgradera till nyare och mer avancerad utrustning vid varje leasingperiodens slut.
 • Skattefördelar - I vissa fall kan leasingkostnader vara avdragsgilla, vilket kan ge skattemässiga fördelar för företaget.
 • Riskhantering - Vissa leasingavtal kan inkludera underhåll och service, vilket minimerar risken för oväntade kostnader relaterade till tillgången.

Nackdelar med företagsleasing:

 • Total kostnad över tid - I det långa loppet kan leasing bli dyrare än att köpa tillgången direkt, särskilt om leasingavtalet förnyas upprepade gånger.
 • Ingen äganderätt - Vid leasing äger inte företaget tillgången. Det kan vara en nackdel vid operationell leasing om det finns ett behov av tillgångens äganderätt efter leasingperiodens slut. Vid operationell leasing övergår inte nyttjanderätten till äganderätt när objektet köps ut vid slutet av leasingperioden, som vid finansiell leasing.
 • Restriktioner och avgifter - Leasingavtal kan innehålla restriktioner och avgifter, såsom kilometerbegränsningar, underhållskrav och avgifter för överträdelser av dessa regler.
 • Längre bindningstid - Leasingavtal kan vara långsiktiga och svåra att bryta utan betydande avgifter, vilket kan vara en nackdel om företagets behov förändras.
 • Begränsad anpassning - Leasing ger ofta begränsade möjligheter till anpassning av tillgången eftersom den inte ägs av företaget.

Om du har frågor gällande finansiering, kontakta gärna Kreas kundtjänst som erbjuder oberoende och kostnadsfri rådgivning.

Uppdaterad 2024-03-18