Krea
Utmärkt 4.7 / 5

Finansieringsguiden - 9 tips inför ansökan om företagsfinansiering

Skriven av: Carsten Leth

Senaste uppdatering: 18 juni 2024

Överväger du att söka extern finansiering till ditt företag? Vi har samlat nio tips för att hjälpa dig på vägen. Kreas tips ska fungera som en guide för att ditt företag ska kunna maximera chansen att få finansieringen beviljad med bästa möjliga villkor.

Ladda ner Finansieringsguiden här.

Eller läs de nio tipsen från Krea här nedan:

1. Behöver företaget ta lån?

Att ansöka om ett företagslån bör vara ett strategiskt beslut som noga övervägs. Utvärdera företagets kapitalbehov och om det finns andra alternativ, såsom eget kapital, som kan vara mer fördelaktigt.

Utvärdera företagets ekonomi noggrant, hur kassalikviditeten, vinster och förluster ser ut. Se till att det finns en klar bild över företagets ekonomiska hälsa innan ett lån tas. Överväg också hur lånet passar in i företagets långsiktiga strategi. Kommer det att hjälpa till att öka intäkterna eller effektivisera verksamheten på lång sikt?

Alltså, analysera syftet med lånet och se till att det är kopplat till företagets tillväxt eller överlevnad. Fråga dig själv: Vad ska pengarna användas till och hur gynnsamt är ett lån för att uppnå företagets mål? Den externa finansieringen kan till exempel användas till att finansiera en expansion, täcka kortsiktiga problem i kassaflödet, investera i utrustning eller för andra specifika affärsbehov.

2. Skapa en bra ansökan

En välgjord ansökan är nyckeln till att övertyga långivaren om företagets pålitlighet och återbetalningsförmåga. Det är viktigt att visa banker och andra långivare vad företaget ska använda pengarna till samt redogöra för företagets förmåga att betala tillbaka pengarna. En långivare beviljar aldrig en kredit om de inte är säkra på att de kommer få tillbaka den på något sätt.

Dessa punkter är viktiga att ha med i ansökan:

Syfte

Att ange och noggrant redogöra för syftet i företagets finansieringsansökan är avgörande för att skapa transparens och förtroende hos banker och andra långivare. Genom att tydligt definiera syftet kan de få en förståelse för företagets situation och behovet av extern finansiering. Ett tydligt och väl beskrivet syfte ökar chanserna att säkra finansiering genom att visa på en genomtänkt och strategisk användning av kapitalet.

Senaste bokföringen

Komplettera ansökan med den senaste bokföringen för att ge en detaljerad inblick i företagets ekonomiska situation. Merparten av långivarna har bokföringsunderlag som ett krav för att ett företag ska få finansiering utbetalt. Genom att ta fram denna information ökar sannolikheten att långivarens indikativa erbjudande även står fast vid en slutgiltig bedömning.

Säkerheter

Att inkludera säkerheter i en finansieringsansökan är av stor betydelse för både företaget och långivaren. De fungerar som en form av säkerhetsåtgärd som skyddar banker och långivare om låntagaren inte kan betala tillbaka krediten. Varför säkerheter är viktiga för företag:

 • Riskminimering: Säkerheter minimerar risken för långivaren genom att tillhandahålla en tillgång som kan säljas eller användas som betalning om företaget inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden.
 • Bättre lånevillkor: Företag som kan ställa säkerheter för sin finansiering kan ofta förhandla fram bättre lånevillkor, såsom lägre räntor eller längre löptider. Detta beror på att risken för långivaren minskar när det finns tillgångar som kan användas som säkerhet.
 • Tillgänglighet av kapital: Företag som kan erbjuda säkerheter har större chanser att få tillgång till kapital, särskilt om de har begränsad kreditvärdighet. Säkerheter ökar långivarens förtroende och öppnar dörrar för finansiering.

Det finns även flera olika typer av säkerheter som företaget kan använda sig av beroende på vad som passar bäst utifrån den specifika situationen:

 • Borgensman/män: När ett företag söker finansiering kan en eller flera av ägarna stå som personlig borgen. En borgensman är en person som åtar sig att betala tillbaka lånet om företaget som söker finansiering inte kan uppfylla sina åtaganden. Det är viktigt att borgensmannen är införstådd i vad detta betyder då denne tar på sig en betydande personlig ekonomisk risk. Om borgensmannen blir återbetalningsskyldig kan detta leda till ekonomisk belastning för dennes privatekonomi. Vissa långivare tar en så kallad beloppsbegränsad borgen, exempelvis på 20% av lånets storlek, medan andra vill ha borgensåtagande för hela beloppet.
 • Fast egendom: Fastigheter och mark kan användas som säkerhet för lån. Detta ger långivaren möjlighet att sälja egendomen om företaget inte kan betala tillbaka lånet.
 • Företagsinteckningar/företagshypotek: Inventarier, maskiner, fordon och andra företagstillgångar kan lämnas som säkerhet genom så kallade företagsinteckningar. Dessa tillgångar kan ha ett ekonomiskt värde som kan realiseras vid behov.
 • Konton och fordringar: Företag kan använda sina konton och utestående fordringar som säkerhet. Dessa tillgångar representerar potentiella pengar som företaget kommer att få, och de kan fungera som säkerhet för lånet.

3. Vilken produkt passar bäst i företagets situation?

Beroende på företagets specifika behov kan olika finansieringsalternativ vara mer lämpliga.

Överväg alternativ som:

 • Företagslån - Den vanligaste formen av finansiering som kan användas för de flesta syften, till exempel om företag ska investera och expandera. För småföretag finns även EU-lånet som ett typ av företagslån. Vid ett EU-lån behöver företaget endast gå in med 20% borgensåtagande, resterande tas av Europeiska Investeringsfonden (EIF). Det finns olika krav ett företag ska uppfylla för att kvalificera sig, läs om kraven för EU-lånet hos Krea.
 • Fastighetslån - För finansiering av fastighet och lokaler, exempelvis renovering, förvärv eller byggprojekt. Det finns olika typer av fastighetslån beroende på företagets behov. Exempelvis topplån, brygglån samt byggnadskreditiv där det senaste är en typ av kredit där företaget endast betalar ränta på den summa som används. Ett byggnadskreditiv är vanligt att använda sig av under tiden ett projekt färdigställs.
 • Företagskredit - Vid ett kortsiktigt behov av kapital eller oregelbundet betalningsflöde. En flexibel kredit där företaget endast betalar för den summa som används.
 • Företagsleasing - Om företag vill investera i ny utrustning exempelvis bil, lastbil eller maskin. Ofta kan leasing vara en konkurrenskraftig finansiering eftersom att leasingbolaget har säkerhet i leasingobjektet. Genom Krea erbjuder Nordic Finance företagsleasing med stöd från Europeiska Investeringsfonden (EIF). Det innebär ett begränsat borgensåtagande för företaget och EIF går in och tar resterande.
 • Factoring - Om företag behöver frigöra kapital genom att sälja eller belåna sina kundfordringar. Med factoring slipper man dessutom att driva in betalningarna från sina kunder. Företaget kan välja om de vill sälja/belåna samtliga eller enstaka fakturor.

Välj det alternativ som bäst matchar företagets syfte och långsiktiga mål. Läs mer om de olika alternativen och i vilken situation de passar att använda sig av på Kreas hemsida.

4. Timing - när behöver företaget pengarna

Planera själva finansieringsansökan noggrant i tid och i enlighet med när kapitalet behövs, se till att ansökan sammanfaller med de specifika behoven och möjligheterna. Bedöm företagets kapacitet att återbetala lånet inom de fastställda tidsramarna. Om företaget redan har ekonomiska utmaningar kan det vara klokt att åtgärda dessa först innan det tar på sig ytterligare skulder. Lånet bör i detta fall ses som ett verktyg för tillväxt.

Om företaget står inför likviditetsproblem och behöver omedelbara medel för att täcka löpande kostnader, kan det vara nödvändigt att agera snabbt. I dessa situationer kan snabb tillgång till finansiering vara avgörande.

5. Plan för återbetalning av finansieringen

Innan ett lån tas bör det skapas en detaljerad plan för återbetalningen. Fundera över företagets ekonomiska flöden och se till att avbetalningsplanen är realistisk och överensstämmer med företagets tillväxtmål.

Företaget bör ha en tydlig strategi för att undvika ekonomiska påfrestningar. Det kan vara bra att skapa en budget, en amorteringsplan samt att ha en plan för hur företaget ska hantera oväntade utgifter om dessa uppstår.

Nya avtal eller kunder som förbättrar företagets framtidsutsikter kan med fördel vägas in i en budget eller prognos då de inte syns i historiska siffror. Det är nämligen någonting som kan förbättra återbetalningsförmågan och som långivaren kan ta hänsyn till. Både återbetalningsplan och budget kan sedan med fördel inkluderas i företagets ansökan.

6. Viktigt att samla in flera olika förslag

Innan företaget förbinder sig till en långivare är det klokt att söka och jämföra förslag från olika långivare. Varje långivare kan erbjuda olika villkor, räntesatser och säkerheter. Det är också bra att veta att de flesta långivare har vissa kundsegment som de fokuserar mer på, till exempel bransch, lånestorlek eller riskklass. Genom att bredda sökningen kan företaget identifiera den långivare som erbjuder de mest fördelaktiga villkoren som passar dess behov.

Men att jämföra själv kan vara tidskrävande och dessutom innebära att företaget drar på sig onödigt många kreditupplysningar som kan försämra företagets kreditbetyg. Genom Krea kan ett företag, via enbart en ansökan och en kreditupplysning, nå över 30 långivare.

7. Så jämför och utvärderar företaget ränta och villkor

När företag jämför olika låneerbjudanden, bör de se till både räntesatser, de totala kostnaderna och villkoren. De ska tänka på att beräkna den månatliga kostnaden inklusive eventuella avgifter och avgör vilken långivare som erbjuder det mest fördelaktiga och hållbara alternativet för företaget. På Kreas plattform får du en överblick över alla potentiella förslag och kan enkelt jämföra och se vilket som passar ditt företag bäst.

Ett företag bör jämföra räntesatserna som erbjuds av olika långivare. Det kan vara fasta eller rörliga räntor. Företag måste även bedöma vilken räntetyp som bäst passar deras behov och risktolerans. Det är viktigt att granska samtliga villkor, inklusive löptiden för lånet. Längre löptider kan ha lägre månatliga betalningar men högre totala kostnader över tid. Identifiera eventuella dolda avgifter eller kostnader, såsom uppläggningsavgifter, avslutningskostnader eller andra administrativa kostnader. Dessa kan påverka den totala kostnaden för finansieringen. Läs mer om företagslån och ränta.

Företag ska även bedöma flexibiliteten i lånevillkoren. Finns det möjlighet till förtida återbetalning utan extra kostnad? Finns det möjlighet att omförhandla villkoren om företagets behov förändras? Detta kommer att undvika överraskningar och osäkerheter längre fram.

8. Refinansiering av befintlig finansiering

Om företagets ekonomiska situation förändras eller om det finns möjlighet till bättre villkor, bör refinansiering övervägas. Det kan vara ett strategiskt steg för att optimera företagets skuldsättning och minimera kostnader.

Granska noggrant de nuvarande lånevillkoren, inklusive räntesatsen, amorteringsperiod och eventuella avgifter. Jämför dem med marknadsförhållandena för att se om det finns bättre alternativ tillgängliga. En av de primära anledningarna till att företag väljer att refinansiera är för att få lägre ränta. Om räntorna har sjunkit sedan det befintliga lånet togs, kan det vara möjligt att förhandla fram bättre villkor.

Refinansiering ger också möjlighet att omstrukturera lånet. Företag kan överväga att ändra återbetalningsperioden eller konvertera från en variabel ränta till en fast ränta, beroende på deras risktolerans och marknadsförhållandena. Se till att företaget förstår alla kostnader och avgifter som kan vara förknippade med refinansieringen. Det kan inkludera avgifter för att bryta det befintliga lånet och nya avgifter för det nya lånet.

9. Hur ska företag tänka kring skatteavdrag, bokföring och moms?

När företaget fått godkänd finansiering bör de se till lösningen ur ett redovisningstekniskt perspektiv. Det kan finnas möjligheter till skatteavdrag relaterade till lån. Räntekostnaderna för företagslån kan till exempel vara avdragsgilla, amorteringar på företagslån är däremot inte avdragsgilla, normalt sett. För fastighetsrelaterade lån kan det vara en fördel att skapa ett nytt bolag inom koncernen ur skattetekniska skäl och vid köp av nya maskiner kan det med fördel vara positivt att istället finansiera via en leasing där företaget slipper ta upp objektet på balansräkningen.

Oftast är leasingkostnader avdragsgilla som driftskostnader, särskilt vid användning i löpande momspliktig verksamhet. Operationell leasing kan leda till förmånsbeskattning, medan finansiell leasing kräver balansräkning inklusive objekt och skulder. Leasingperiodens längd påverkar avdrag och bokföring. Moms på leasingavgifter redovisas oftast i momsdeklarationen.

För företag som har långa betalningstider från sina kunder och som har tunga poster i kundfordringarna i balansräkningen kan det istället vara fakturaköp som är den mest lämpliga finansieringsprodukten. Företaget lättar då på balansräkningen samtidigt som pengarna kommer in snabbare och dessa kan användas i verksamheten med en gång.

Olika regler och bestämmelser gäller alltså beroende på finansieringslösning. Om det finns osäkerheter kring skatt, bokföring och moms bör därför företaget kontakta en revisor som kan förklara vad som gäller för företagets specifika finansieringslösning.

Om du har frågor gällande finansiering, kontakta gärna Kreas kundtjänst som erbjuder oberoende och kostnadsfri rådgivning.